Dotacje

 „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

1  2 3

Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

nr umowy MRPO.02.01.01-12-13-0027-1874-15

tytuł „Podniesienie konkurencyjności CMP Sp. z o.o. poprzez zakup specjalistycznych środków trwałych, wprowadzenie nowych usług oraz wzrost zatrudnienia

realizowanego w ramach:

MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013

Oś Priorytetowa II: Gospodarka regionalnej szansy

Działanie 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”

Schemat A: „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP” ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Całkowity koszt projektu: 1 606 200,00 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych: 1 606 200,00 PLN

Dofinansowanie z MRPO: 481 860,00 PLN

 

 „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

 

1  2 3

 

Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu :

nr umowy MRPO.02.01.01-12-13-0027-1874-15

 tytuł „Podniesienie konkurencyjności CMP Sp. z o.o. poprzez zakup specjalistycznych środków trwałych, wprowadzenie nowych usług oraz wzrost zatrudnienia

 

realizowanego w ramach: 

MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 

Oś Priorytetowa II: Gospodarka regionalnej szansy 

Działanie 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”

Schemat A: „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”

 

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

 

poszukuje pracowników na następujące stanowisko pracy:

 

Rodzaj stanowiska pracy

Ilość zatrudnionych osób

Wymiar etatu (np.: 1, 0,5)

Opis stanowiska, zakres czynności, sposób rekrutacji

1. . Technik RTG

1

1

Opis stanowiska: W ramach projektu planowane jest zatrudnienie technika Rtg – do wykonywania zdjęć mammograficznych i zdjęć stomatologicznych.

I. Zakres obowiązków i zadań:

1. przygotowywanie pracowni i aparatury diagnostycznej do wykonywania badań diagnostycznych w obsługiwanej dziedzinie diagnostyki obrazowej oraz porządkowanie pracowni po zakończeniu pracy i dbałość o jej stan higieniczno-sanitarny,

2. terminowe i dokładne wykonywanie badań diagnostycznych z zachowaniem procedur, metod i technik badania obowiązujących w obsługiwanej dziedzinie diagnostyki obrazowej oraz wskazań lekarza diagnostyki obrazowej,

3. ścisłe przestrzeganie przy przeprowadzaniu badań diagnostycznych warunków bezpieczeństwa pracy

4. utrwalanie i obróbka wyników wykonanych badań na stosowanych nośnikach,

5. zapewnienie utrzymywania w należytym stanie technicznym obsługiwanej aparatury medycznej i urządzeń medycznych oraz wykonywania testów kontroli jakości,

6. prowadzenie dokumentacji medycznej w sposób staranny i zgodny z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innych płatników,

7. zachowanie tajemnicy zawodowej,

8. wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika nie objętych niniejszym zakresem,

9. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i samokształcenie.

II. Zakres odpowiedzialności:

Technik elektrodiagnostyki podmiotu leczniczego Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność w zakresie powierzonych zadań oraz posiadanych uprawnień, a w szczególności za:

1. prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującym w Spółce systemem zarządzania jakością.

2. wykonywanie powierzonych zadań z zachowaniem zasady ciągłej samokontroli, celem zapewnienia wysokiej jakości i efektywności świadczonej pracy.

3. stosowanie się do wszelkich wymogów dotyczących zajmowanego stanowiska, wynikających z obowiązującego w Spółce systemu zarządzania jakością.

Sposób rekrutacji: zewnętrzna

 

Projekt wykazuje zgodność z politykami horyzontalnymi: ma pozytywny wpływ na politykę równości szans (w szerokim rozumieniu, np. równość szans mężczyzn i kobiet, obszarów miejskich i wiejskich, osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych).

 

Przy zatrudnianiu pracownika do realizacji Projektu będą uwzględnione zasady równości szans /zatrudnienie nowego pracownika/. Równość szans dotyczyć będzie wszystkich dziedzin życia, wszelkich nierówności i promowania równych szans ze względu na płeć, rasę pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, religię lub światopogląd.

 

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności zapewni:

 

-MOŻLIWOŚĆ ELASTYCZNYCH ROZWIAŻAŃ CZASU PRACY GDY ZAJDZIE TAKA POTRZEBA (DOTYCZY: stanowiska: Technik RTG). Wnioskodawca z uwagi na rodzaj oferowanej pracy będzie miał możliwość swobodnego kształtowania grafiku w zależności od potrzeb a tym samym zlikwidowanie bariery jaką są sztywne godziny pracy.

 

Dokumenty aplikacyjne należy kierować na poniższy adres:

 


Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o.

ul. Komorowskiego 12

 30-106 Kraków

 telefon: 12 421 34 55 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 
DOTACJE
Copyright (c) 2011 | Realizacja: Benhauer.pl