Podstawowa opieka medyczna

 

Nasze centrum medyczne (Kraków) realizuje świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, medycyny pracy, diagnostyki medycznej, dzięki czemu gwarantuje kompleksową opiekę medyczną.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia udzielane są przez lekarza pierwszego kontaktu, czyli lekarza rodzinnego oraz pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną.

Każdy pacjent ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia, który wypełnił deklarację wyboru lekarza lub pielęgniarki ma prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych.

 

Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie jest:

eWUŚ to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ, powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych (CWU).

Od 1 stycznia 2013 r. każdy będzie mógł potwierdzić swoje prawo do świadczeń – w szpitalu, w przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów.

Wystarczy, że będą Państwo mieli przy sobie jeden z wymienionych dokumentów:

● dowód osobisty,

● paszport,

● prawo jazdy.

W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18. roku życia

● aktualną legitymację szkolną.

W trakcie rejestracji wystarczy podać numer PESEL, by w ciągu kilku chwil uzyskać pewność, żę NFZ sfinansuje Państwa leczenie.

Jeśli Państwa dziecko nie ukończyło 3. miesiąca życia i nie ma nadanego numeru PESEL, przychodząc z nim do lekarza należy podać swój PESEL.

 

Jeżeli w rejestracji otrzymają Państwo informację, że NFZ nie potwierdził uprawnień do świadczeń, a wiedzą Państwo, że mają do nich prawo, można je potwierdzić, tak jak dotychczas, za pomocą dokumentów papierowych:

● zaświadczenie z zakładu pracy,

● legitymacją emeryta lub rencisty,

● aktualnym zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Jeżeli nie mają Państwo przy sobie takiego dokumentu, można złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do świadczeń, które musi zawierać:

● imię i nazwisko pacjenta,

● adres zamieszkania

● podstawę prawną do świadczeń, np. zawarta umowa o pracę, emerytura,

● numer PESEL

● rodzaj dokumentu, którym potwierdzają Państwo tożsamość.

Jeśli są Państwo rodzicami i jednocześnie osobami ubezpieczonymi, mają Państwo obowiązek poinformować swojego płatnika składek (np. pracodawcę) o nowo narodzonym dziecku, które należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Może to zrobić każde z rodziców.

 

UWAGA!

Jeśli żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów prawa, do ubezpieczenia zdrowotnego mogą wnuka zgłosić ubezpieczeni w Polsce babcia albo dziadek.

Gdy dziecko jest członkiem rodziny ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia, za jego leczenie zapłaci NFZ. Jeżeli rodzice dziecka nie maja prawa do świadczeń finansowanych przez Fundusz i dlatego nie zgłosili go do ubezpieczenia, za leczenie dziecka do 18. r.ż. zapłaci budżet państwa – pod warunkiem , że jest ono obywatelem polskim.

WAŻNE!

Zmieniając pracę należy poinformować nowego pracodawcę o członkach rodziny, których trzeba zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie wystarczy, że dziecko już raz zostało zgłoszone do ubezpieczenia w poprzednim miejscu pracy. W chwili zmiany pracy zostajemy wyrejestrowani z ubezpieczenia wraz ze zgłoszonymi wcześniej członkami rodziny.

 

STUDENCIE!

Jeśli studiujesz, żeby mieć prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, musisz być zgłoszony do ubezpieczenia.

Do ubezpieczenia może Cię zgłosić:

● rodzice lub opiekunowie prawni – jako członka rodziny.

● Szkoła, szkoła wyższa albo jednostka prowadząca studia doktoranckie – pod warunkiem, że uczysz się na terenie RP, nie jesteś członkiem rodziny osoby ubezpieczonej i złożysz oświadczenie, że ni podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Twoi rodzice lub opiekunowie mogą zgłosić Cię jako członka rodziny do 26 roku życia. Jeżeli ukończyłeś już 26 lat i nie jesteś objęty ubezpieczeniem z innego tytułu , do ubezpieczenia może zgłosić Cię Twoja uczelnia.

WAŻNE!

Jeżeli byłeś zgłoszony do ubezpieczenia, ale jednocześnie pracowałeś podczas nauki, pa przykład w czasie wakacji w ramach umowy o pracę, kiedy zakończysz pracę, zostaniesz wyrejestrowany z ubezpieczenia. W takim przypadku, żeby korzystać ze świadczeń zdrowotnych, musisz zostać ponownie do niego złoszony.

Twoje prawo do świadczeń wygaśnie także w przypadku, gdy rodzice, którzy zgłosili Cię do ubezpieczenia zmienia pracę i nie zgłoszą Cię u nowego pracodawcy. Przypomnij im wtedy, żeby uczynili to ponownie. Mogą zgłosić Cię oboje jednocześnie. Unikniesz wtedy problemów, gdy np. jeden z rodziców straci uprawnienia.

Jeżeli ukończyłeś studia albo zostałeś skreślony z listy studentów, a jeszcze nie pracujesz i nie zostałeś zgłoszony do ubezpieczenia, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ masz jeszcze przez 4 miesiące!

UWAGA!

Jeśli żaden w Twoich rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce albo innym kraju UE lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie innych przepisów prawa, do ubezpieczenia zdrowotnego mogą Cię także zgłosić ubezpieczeni w Polsce babcia albo dziadek.

KTO JEST CZŁONKIEM RODZINY OSOBY UBEZPIECZONEJ?

● DZIECKO

Własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej , do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat. Jeżeli natomiast posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku.

● MAŁŻONEK

Jeśli nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego

● RODZICE, DZIADKOWIE (tzw. wstępni)

Jeśli nie maja własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Wzór deklaracji wyboru lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

Opieka całodobowa:

Pacjenci, którzy dokonali wyboru lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej mają zapewniony dostęp do świadczeń w Poradni Ogólnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Wszyscy pacjenci, którzy dokonali w Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. wyboru lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej mają zagwarantowaną w nagłych przypadkach bezpłatną opiekę medyczną całodobowo w święta i dni wolne od pracy oraz w godz. od 18.00do 8.00 w NZOZ OPC Sp. z o.o.

Placówki ambulatoryjne mieszczą się przy:

al. Pokoju 4:
ul. Łazarza 14:
ul. Galla 24:
ul. Rusznikarska 17:
ul. Komorowskiego 12:
(12) 411 83 96
(12) 424 42 59
(12) 294 73 83
(12) 357 50 10
(12) 357 14 75
/ dzielnice I, II, III /
/ dzielnice I, II, III /
/ dzielnice V, VI, gmina Zabierzów /
/ dzielnica IV, gmina Zielonki /
/ dzielnica VII, gminy: Liszki, Czernichów /
 
OPIEKA MEDYCZNA > Podstawowa opieka medyczna
Copyright (c) 2011 | Realizacja: Benhauer.pl